MAHLE Donghyun Filter Systems (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin

MAHLE Donghyun Filter Systems (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin
MAHLE Donghyun Filter Systems (Tianjin) Co., Ltd.

No. 15 Quanwang Road
Wuqing Development Area,
301 700 Tianjin , Wu Qing County

电话 +86 22 8213-2000
传真 +86 22 8213-5000
互联网 www.cn.mahle.com
 
VAT No. 120222600889261